Aneks do Regulaminu Konkursu Ofert

ANEKS DO REGULAMINU KONKURSU OFERT

NA DZIERŻAWĘ POMIESZCZEŃ I WYPOSAŻENIA W CELU PROWADZENIA KUCHNI SZKOLNEJ I STOŁÓWKI W ZESPOLE SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH
IM. 1 PUŁKU UŁANÓW KRECHOWIECKICH W AUGUSTOWIE Z MOŻLIWOŚCIĄ ŚWIADCZENIA USŁUG GASTRONOMICZNYCH DLA LUDNOŚCI

  1. Z dniem 20.11.2012r. ulegają zmianie następujące zapisy w Regulaminie Konkursu Ofert na dzierżawę pomieszczeń i wyposażenia w celu prowadzenia kuchni szkolnej
    i stołówki w Zespole Szkół Samorządowych im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich
    w Augustowie z możliwością świadczenia usług gastronomicznych dla ludności
    z dnia 12.11.2012r.:

- II punkt 1 podpunkt e – otrzymuje brzmienie:

Dzierżawca jest zobowiązany do zawarcia odrębnej umowy o udzielenie zamówienia publicznego na przygotowanie obiadów w liczbie 115 dla uczniów, objętych Programem „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” w okresie od 1.12.2012r. do 21.12.2012r.

- II punkt 1 podpunkt h – otrzymuje brzmienie:

Minimalna miesięczna stawka na dodatkowe wsparcie działalności szkoły, płatne miesięcznie (z wyłączeniem ferii zimowych i letnich) na konto Rady Rodziców przy Zespole Szkół Samorządowych im.1 Pułku Ułanów Krechowieckich w Augustowie w kwocie
nie niższej niż 1000 zł brutto,

- II punkt 1 podpunkt o – otrzymuje brzmienie:

Dzierżawca, poza czynszem, będzie uiszczał opłaty stałe za liczniki oraz koszty opłat eksploatacyjnych takich jak: energia elektryczna (licznik), woda zimna, woda ciepła i ścieki (liczniki wstawione na koszt Dzierżawcy w terminie 7 dni od momentu podpisani umowy), wywóz nieczystości stałych (50% wartości faktur wystawionych przez wykonawcę usług lub wstawiony własny kontener), zagospodarowanie odpadów pokonsumpcyjnych, c.o. (ustalony wskaźnik zużycia ciepła w szkole/m2 dla ogrzewanej powierzchni dzierżawionej,
tj. 1040,84 m3 ustalony na podstawie kosztów zużycia ciepła za poprzedni sezon grzewczy) związanych z prowadzeniem działalności gastronomicznej z terminem płatności
do 10 każdego miesiąca.

- II punkt 2– otrzymuje brzmienie:

Łączna powierzchnia kuchni, stołówki wraz z pomieszczeniami pomocniczymi wynosi: 344,12m2 (pomieszczenia ogrzewane) i 97,24m2 (pomieszczenia magazynowe) razem 441,36m2. Zestawienie pomieszczeń objętych powyższym zakresem usług zawarte
jest w Załączniku nr 2 do regulaminu.

- VI punkt 1 podpunkt f– otrzymuje brzmienie:

Oświadczenie, że obiady będą przygotowywane przez Dzierżawcę w kuchni Zespołu Szkół Samorządowych w Augustowie, ul. Mickiewicza 1.

- Załącznik nr 2– otrzymuje brzmienie:

Wykaz wydzierżawionych pomieszczeń

Powierzchnia

Parter

Stołówka

8,76 x 20,76 ="181,85" m2

Magazyn pomocniczy

2,76 x 4,54 = 12,53 m2

Pokój szefa kuchni

2,76 x 4,10 = 11,32 m2

Kuchnia

5,82 x 11, 50= 66,93 m2

Korytarz

2,76 x 2,70 = 7,65

2,70 x 1,50 = 4,05

3,80 x 3,00 = 11,40

5,76 x 1,50 = 8,64

Razem: 31,74 m2

Magazyn artykułów suchych

5,94 x 4,26 = 25,30 m2

Pomieszczenie szaf chłodniczych

5,76 x 2,82 = 16,24 m2

Pokój personelu

2,70 x 4,20 = 11,34 m2

Przedsionek

1,50 x 2,70 = 4,05 m2

W-C

3,15 x 2,40 = 7,56 m2

Pomieszczenie na odpadki

2,70 x 2,52 = 6,80 m2

Piwnica

Magazyn ziemniaków

8,49 x 5,76 = 48,90 m2

Obieralnia

4,20 x 4,00 = 16,80 m2

Razem : 344,12m2 (pomieszczenia ogrzewane) + 97,24m2(pomieszczenia magazynowe)

=441,36m2

- Załącznik nr 4 § 2 punkt 1. – otrzymuje brzmienie:

Wydzierżawiający z dniem 30.11.2012r. oddaje w dzierżawę kuchnię, stołówkę wraz
z pomieszczeniami pomocniczymi, łącznie o powierzchni 344,12 m2(pomieszczenia ogrzewane) i 97,24 m2(pomieszczenia magazynowe) razem 441,36 m2
(wykaz wydzierżawionych pomieszczeń określony jest w Załączniku nr 2 do Regulaminu oraz sprzętu i wyposażenia określonych w Załączniku nr 3 do regulaminu), a Dzierżawca przyjmuje go i przeznacza w całości na prowadzenie działalności w zakresie żywienia zbiorowego.

- Załącznik nr 4 § 5 punkt 1. podpunkt c– otrzymuje brzmienie:

wywóz nieczystości (50% wartości faktur wystawionych przez wykonawcę usług lub wstawienie własnego kontenera),

2. Pozostałe zapisy Regulaminu Konkursu Ofert na dzierżawę pomieszczeń i wyposażenia
w celu prowadzenia kuchni szkolnej i stołówki w Zespole Szkół Samorządowych im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich w Augustowie z możliwością świadczenia usług gastronomicznych dla ludności wraz z załącznikami nie ulegają zmianie.

Metryka strony

Udostępniający: Zespół Szkół Samorządowych w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Emilia Gąsiewska

Wprowadzający: Emilia Gąsiewska

Data modyfikacji: 2012-11-20

Opublikował: Emilia Gąsiewska

Data publikacji: 2012-11-20